Genuine Yanmar Saildrive Diaphragm Kit - SD-DIAPHRAGM-KIT